Formy współpracy z rodzicami

Zaloguj

Formy współpracy z rodzicami

Wtorek , 02 września  2008 

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 

                                                                                                                   § 9.

Współpraca z rodzicami

 

1.        Rodzice, wychowawcy i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2.        Wychowawca informuje rodziców o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno – wycho­wawczych w danej klasie i szkole. Zaznajamia z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

3.        Rodzice mają możliwość uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz porad
w sprawach wychowania (indywidualne rozmowy).

4.        Wychowawca organizuje, co najmniej 4 stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji na temat osiągnięć i zachowania uczniów.

5.        Rodzice mają możliwość wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.