Rada Pedagogiczna

Zaloguj

Rada Pedagogiczna

Wtorek , 02 września  2008 

§ 15.

Rada Pedagogiczna

 

1.        Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.        Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

3.        W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

4.        W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

5.        Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym półroczu (rady szkoleniowe), w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

6.        Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, organu nadzorującego lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej, a także zgodnie z przyjętym harmonogramem.

7.        Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

8.        Uchwały Rady Pedagogicznej są ważne, gdy zostaną przegłosowane w stosunku 50 % głosów + 1 głos w głosowaniu jawnym.

9.        Przewodniczący Rady lub 50% jej członków może podjąć decyzję o tajnym głosowaniu.

10.     Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkol­nym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz ocenę
i informację o działalności szkoły.

§ 16.

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 

1.    Rada Pedagogiczna zatwierdza:

a) Ramowy plan pracy szkoły,

b) Program wychowawczy,

c) Program profilaktyczny,

d) Wewnętrzne zasady oceniania,

e) Wyniki klasyfikacji i promocji.

2.    Rada Pedagogiczna przyjmuje sprawozdanie Dyrektora z monitorowania pracy szkoły oraz prowadzonego nadzoru pedagogicznego, ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3.    Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na:

a) Egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych lub usprawiedliwionych nieobecności, który odbywać się będzie nie później niż 7 dni przed zakończeniem półrocza lub roku szkolnego w terminie uzgodnionym z rodzicami i uczniami.

b) Egzamin poprawkowy dla ucznia, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedo­stateczną z jednych zajęć edukacyjnych a w wyjątkowych przypadkach z dwóch zajęć edukacyjnych. Termin egzaminu i skład komisji ustala Dyrektor Szkoły w ostatnim tygo­dniu ferii letnich.

4.    Ponadto Rada Pedagogiczna:

a) Decyduje o promocji warunkowej ucznia kl. IV i V do klasy następnej,

b) Opracowuje szkolny regulamin oceniania z osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych oraz tryb odwoławczy w sytuacjach spornych.

c) Przygotowuje i uchwala „Statut Szkoły” oraz zmiany do niego po zaopiniowaniu przez i Samorząd Uczniowski.

d) Opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień.

e) Wyraża opinię o kandydacie na stanowisko Dyrektora Szkoły, gdy funkcję powierza organ prowadzący szkołę.

f) Opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycz­nych, wychowawczych i opiekuńczych.

g) W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkol­nym zestawie podręczników, ale nie może to nastąpić w trakcie roku szkolnego.

5.    Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

6.    Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, zebrania są protokołowane.

7.    Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli a także innych pracowników szkoły.

8.    Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o  odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

9.    Organ prowadzący szkołę albo Dyrektor Szkoły są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

10.    Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

11.    O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

12.    Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.

13.    Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej ujęte są w regulaminie pracy Rady Pedagogicznej.