Organy szkoły i ich kompetencje

Zaloguj

Organy szkoły i ich kompetencje

Wtorek , 02 września  2008 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 10.

Organy szkoły

 

1.    Organami szkoły są:

a) Dyrektor Szkoły

b) Rada Pedagogiczna

c) Samorząd Uczniowski

2.    Ze względu na specyfikę szkoły nie tworzy się Rady Rodziców.

§ 19.

Zasady rozwiązywania konfliktów.

 

Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje jej uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy Rady pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków.

 

§ 20.

Forma współdziałania organów funkcjonujących na terenie szkoły

 

1.        Wszystkie organy szkoły działają w granicach swoich kompetencji zawartych w Ustawie o systemie oświaty i niniejszym statucie oraz zgodnie ze swoimi regulaminami.

2.        Działalność ta nie może być sprzeczna z interesem szkoły.

3.        W sprawach dotyczących szkoły odbywają się wspólne posiedzenia organów w zależności od potrzeb.

4.        Każdy z organów ma prawo zgłaszania Dyrekcji sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły i domagać się ich rozwiązania z udziałem zainteresowanych stron.

5.        Organ prowadzący i Dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, będącego funkcjonariuszem publicznym, gdy ustalone dla nauczyciela upraw­nienia zostaną naruszone.

6.        W sytuacjach konfliktowych pomiędzy organami szkoły Dyrektor stara się je rozwiązywać wewnątrz szkoły z udziałem stron konfliktu, w razie potrzeby z udziałem związków zawodowych poprzez rozmowy, dyskusje, negocjacje.

7.        W sytuacjach ostatecznych zwraca się o pomoc do organu nadzorującego szkołę.

8.        Uchwałę organów szkoły niezgodną z przepisami wstrzymuje Dyrektor, powiadamiając organ nadzorujący szkołę, który podejmuje ostateczną decyzję.

9.        O podejmowanych i planowanych działaniach zapewnia się bieżącą informację poprzez: księgę zarządzeń, zeszyt komunikatów dla młodzieży, tablice informacyjne (hole, pokój nauczycielski), zebrania ogólne z rodzicami, okolicznościowe spotkania z uczniami, nara­dy robocze z nauczycielami.